×

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest realizowana na rzecz pacjentów obłożnie i przewlekle chorych w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach leczenia stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a z uwagi na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.
Opieką domową w ramach umowy z NFZ mogą być objęci chorzy przewlekle, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie skali Barthel uzyskali nie więcej niż 40 punktów oraz posiadają skierowanie do opieki zgodnie ze standardem określonym przez NFZ. Do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:

  • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z planem opieki,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.


Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w domu chorego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 20.00 oraz w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Warunkiem objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową w ramach ubezpieczenia zdrowotnego jest:

  • posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, lekarza z poradni specjalistycznej)
  • karta oceny Świadczeniobiorcy kierowanego do pielęgniarskiej opieki długoterminowej